CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ

1. S?n ph?m tr?ng tr?t, ch?n nuôi, thu? s?n nuôi tr?ng, ?ánh b?t ch?a ch? bi?n thành các s?n ph?m khác ho?c ch? qua s? ch? thông th??ng c?a t? ch?c, cá nhân t? s?n xu?t, ?ánh b?t bán ra và ? khâu nh?p kh?u.
2. S?n ph?m là gi?ng v?t nuôi, gi?ng cây tr?ng, bao g?m tr?ng gi?ng, con gi?ng, cây gi?ng, h?t gi?ng, tinh d?ch, phôi, v?t li?u di truy?n.
3. T??i, tiêu n??c; cày, b?a ??t; n?o vét kênh, m??ng n?i ??ng ph?c v? s?n xu?t nông nghi?p; d?ch v? thu ho?ch s?n ph?m nông nghi?p.
4. S?n ph?m mu?i ???c s?n xu?t t? n??c bi?n, mu?i m? t? nhiên, mu?i tinh, mu?i i-?t.
5. Nhà ? thu?c s? h?u nhà n??c do Nhà n??c bán cho ng??i ?ang thuê.
6. Chuy?n quy?n s? d?ng ??t.
7. B?o hi?m nhân th?, b?o hi?m ng??i h?c, b?o hi?m v?t nuôi, b?o hi?m cây tr?ng và tái b?o hi?m.
8. D?ch v? c?p tín d?ng; kinh doanh ch?ng khoán; chuy?n nh??ng v?n; d?ch v? tài chính phái sinh, bao g?m hoán ??i lãi su?t, h?p ??ng k? h?n, h?p ??ng t??ng lai, quy?n ch?n mua, bán ngo?i t? và các d?ch v? tài chính phái sinh khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
9. D?ch v? y t?, d?ch v? thú y, bao g?m d?ch v? khám b?nh, ch?a b?nh, phòng b?nh cho ng??i và v?t nuôi.
10. D?ch v? b?u chính, vi?n thông công ích và In-ter-net ph? c?p theo ch??ng trình c?a Chính ph?.
11. D?ch v? ph?c v? công c?ng v? v? sinh, thoát n??c ???ng ph? và khu dân c?; duy trì v??n thú, v??n hoa, công viên, cây xanh ???ng ph?, chi?u sáng công c?ng; d?ch v? tang l?.
12. Duy tu, s?a ch?a, xây d?ng b?ng ngu?n v?n ?óng góp c?a nhân dân, v?n vi?n tr? nhân ??o ??i v?i các công trình v?n hóa, ngh? thu?t, công trình ph?c v? công c?ng, c? s? h? t?ng và nhà ? cho ??i t??ng chính sách xã h?i.
13. D?y h?c, d?y ngh? theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
14. Phát sóng truy?n thanh, truy?n hình b?ng ngu?n v?n ngân sách nhà n??c.
15. Xu?t b?n, nh?p kh?u, phát hành báo, t?p chí, b?n tin chuyên ngành, sách chính tr?, sách giáo khoa, giáo trình, sách v?n b?n pháp lu?t, sách khoa h?c – k? thu?t, sách in b?ng ch? dân t?c thi?u s? và tranh, ?nh, áp phích tuyên truy?n c? ??ng, k? c? d??i d?ng b?ng ho?c ??a ghi ti?ng, ghi hình, d? li?u ?i?n t?; in ti?n.
16. V?n chuy?n hành khách công c?ng b?ng xe buýt, xe ?i?n.
17. Máy móc, thi?t b?, v?t t? thu?c lo?i trong n??c ch?a s?n xu?t ???c c?n nh?p kh?u ?? s? d?ng tr?c ti?p cho ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c, phát tri?n công ngh?; máy móc, thi?t b?, ph? tùng thay th?, ph??ng ti?n v?n t?i chuyên dùng và v?t t? thu?c lo?i trong n??c ch?a s?n xu?t ???c c?n nh?p kh?u ?? ti?n hành ho?t ??ng tìm ki?m, th?m dò, phát tri?n m? d?u, khí ??t; tàu bay, dàn khoan, tàu thu? thu?c lo?i trong n??c ch?a s?n xu?t ???c c?n nh?p kh?u t?o tài s?n c? ??nh c?a doanh nghi?p, thuê c?a n??c ngoài s? d?ng cho s?n xu?t, kinh doanh và ?? cho thuê.
18. V? khí, khí tài chuyên dùng ph?c v? qu?c phòng, an ninh.
19. Hàng hóa nh?p kh?u trong tr??ng h?p vi?n tr? nhân ??o, vi?n tr? không hoàn l?i; quà t?ng cho c? quan nhà n??c, t? ch?c chính tr?, t? ch?c chính tr? – xã h?i, t? ch?c chính tr? xã h?i – ngh? nghi?p, t? ch?c xã h?i, t? ch?c xã h?i – ngh? nghi?p, ??n v? v? trang nhân dân; quà bi?u, quà t?ng cho cá nhân t?i Vi?t Nam theo m?c quy ??nh c?a Chính ph?; ?? dùng c?a t? ch?c, cá nhân n??c ngoài theo tiêu chu?n mi?n tr? ngo?i giao; hàng mang theo ng??i trong tiêu chu?n hành lý mi?n thu?.
Hàng hoá, d?ch v? bán cho t? ch?c, cá nhân n??c ngoài, t? ch?c qu?c t? ?? vi?n tr? nhân ??o, vi?n tr? không hoàn l?i cho Vi?t Nam.
20. Hàng hoá chuy?n kh?u, quá c?nh qua lãnh th? Vi?t Nam; hàng t?m nh?p kh?u, tái xu?t kh?u; hàng t?m xu?t kh?u, tái nh?p kh?u; nguyên li?u nh?p kh?u ?? s?n xu?t, gia công hàng hoá xu?t kh?u theo h?p ??ng s?n xu?t, gia công xu?t kh?u ký k?t v?i bên n??c ngoài; hàng hoá, d?ch v? ???c mua bán gi?a n??c ngoài v?i các khu phi thu? quan và gi?a các khu phi thu? quan v?i nhau.
21. Chuy?n giao công ngh? theo quy ??nh c?a Lu?t chuy?n giao công ngh?; chuy?n nh??ng quy?n s? h?u trí tu? theo quy ??nh c?a Lu?t s? h?u trí tu?; ph?n m?m máy tính.
22. Vàng nh?p kh?u d?ng th?i, mi?ng ch?a ???c ch? tác thành s?n ph?m m? ngh?, ?? trang s?c hay s?n ph?m khác.
23. S?n ph?m xu?t kh?u là tài nguyên, khoáng s?n khai thác ch?a ch? bi?n theo quy ??nh c?a Chính ph?.
24. S?n ph?m nhân t?o dùng ?? thay th? cho b? ph?n c? th? c?a ng??i b?nh; n?ng, xe l?n và d?ng c? chuyên dùng khác cho ng??i tàn t?t.
25. Hàng hóa, d?ch v? c?a cá nhân kinh doanh có m?c thu nh?p bình quân tháng th?p h?n m?c l??ng t?i thi?u chung áp d?ng ??i v?i t? ch?c, doanh nghi?p trong n??c.
C? s? kinh doanh hàng hóa, d?ch v? không ch?u thu? giá tr? gia t?ng quy ??nh t?i ?i?u này không ???c kh?u tr? và hoàn thu? giá tr? gia t?ng ??u vào, tr? tr??ng h?p áp d?ng m?c thu? su?t 0% quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 8 c?a Lu?t này.

 Mark Jackson Authentic Jersey