THỦ TỤC CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Th??ng nhân công b? tiêu chu?n b?ng “ B?n công b? tiêu chu?n s?n ph?m “ kèm theo B?ng tiêu chu?n c? s?.

Th??ng nhân kinh doanh n??c khoáng thiên nhiên ?óng chai, thu?c lá ?i?u, th?c ph?m ??c bi?t và các th??ng nhân nh?p kh?u t?c ph?m, nguyên li?u, ph? gia th?c ph?m, v?t l?u ti?p xúc tr?c ti?p v?i th?c ph?m làm th? t?c công b? tiêu chu?n t?i B? Y T? ( C?c An Toàn V? Sinh Th?c Ph?m ). S?n ph?m thông th??ng s?n xu?t trong n??c có m?c ?ích xu?t kh?u có th? công b? t?i B? Y T? ( C?c An Toàn V? Sinh Th?c Ph?m )n?u n??c nh?p kh?u yêu c?u.

Các th??ng nhân s?n xu?t, kinh doanh th?c ph?m không nêu trên n?p h? s? công b? tiêu chu?n t?i S? Y T? t?nh, thành ph? n?i c? s? s?n xu?t ?óng trên ??a bàn ho?c c? quan ???c S? Y T? ?y quy?n.

Th??ng nhân gia h?n l?i s? ch?ng nh?n sau 03 n?m k? t? ngày ???c ký c?p s? ch?ng nh?n ho?c gia h?n.

cbtp2

H? s? công b? th?c ph?m

 • B?n công b? tiêu chu?n s?n ph?m ( theo m?u ).
 • B?n tiêu chu?n c? s? do th??ng nhân ban hành ( có ?óng d?u ) ( theo m?u ).
 • Gi?y ch?ng nh?n tiêu chu?n s?n ph?m ( theo m?u ).
 • NHãn s?n ph?m ho?c d? th?o n?i dung ghi nhãn s?n ph?m phù h?p v?i pháp lu?t vè nhãn ( có ?óng d?u c?a th??ng nhân ho?c ký tên ghi rõ h? tên n?u th??ng nhân không có d?u ).
 • M?u có g?n nhãn s?n ph?m.
 • Phi?u k?t qu? ki?m nghi?m ( g?m các ch? tiêu ch?t l??ng ch? y?u, ch? tiêu ch? ?i?m ch?t l??ng, ch? tiêu v? sinh c?a th?c phâm công b?) do Phòng ki?m nghi?m ???c công nh?n c?p ( ho?c Phòng ki?m nghi?m do c? quan qu?n lý nhà n??c có th?m quy?n ch? ??nh ). Riêng n??c khoáng thiên nhiên ph?i có thêm phi?u k?t qu? xét nghi?m ??i v?i ngu?n n??c.
 • Gi?y ??ng kí kinh doanh c?a th??ng nhân Vi?t Nam ho?c gi?y phép thành l?p v?n phòng ??i di?n c?a công ty s?n xu?t n??c ngoài ( b?n sao công ch?ng ).
 • Gi?y ch?ng nh?n c? s? ?? ?i?u ki?n v? sinh, an toàn th?c ph?m t?i c? quan nhà n??c có th?m quy?n ho?c ( b?n sao ) ( ??i v?i các s?n ph?m thu?c 10 nhóm th?c ph?m có nguy c? cao ).
 • B?n sao gi?y ch?ng nh?n s? h?u nhãn hi?u hàng hóa ( n?u có ).
 • ??i v?i th?c ph?m chi?u x?, th?c ph?m bi?n ??i gen, s?n ph?m công ngh? m?i ho?c trong thành ph?n có ch?a nguyên li?u có ngu?n g?c bi?n ??i gen, chi?u x? trong h? s? công b? ph?i có b?n sao gi?y ch?ng nh?n an toàn sinh h?c, an toàn chi?u x? và thuy?t mình quy trình s?n xu?t.
 • B?n sao biên lai n?p phí th?m ??nh h? s? và l? phí c?p s? ch?ng nh?n.

Và nhi?u thông tin khác ???c chúng t?i ??ng t?i t?i ?ây luattruongthanh.com n?u quý khách hàng còn th?c m?c có th? liên h? tr?c ti?p t?i ???ng dây nóng, chúng tôi s?n sàng gi?i ?áp cho quý v?.