Tư vấn doanh nghiệp

Các th??ng nhân khi mu?n thành l?p m?t doanh nghi?p, ?ang b?n kho?n ch?a bi?t l?a ch?n lo?i hình nào, xin hãy tham kh?o m?t s? thông tin sau ?ây ?? giúp cho mình l?a ch?n d? dàng h?n.

Vi?c l?a ch?n hình th?c doanh nghi?p tr??c khi b?t ??u công vi?c kinh doanh là r?t quan tr?ng, nó có ?nh h??ng không nh? t?i s? t?n t?i và phát tri?n c?a Doanh nghi?p. V? c? b?n, nh?ng s? khác bi?t t?o ra b?i lo?i hình Doanh nghi?p là:

–       Uy tín doanh nghi?p do thói quen tiêu dùng;

–       Kh? n?ng huy ??ng v?n;

–       R?i ro ??u t?;

–       Tính ph?c t?p c?a th? t?c và các chi phí thành l?p doanh nghi?p;

–       T? ch?c qu?n lý doanh nghi?p;

Doanh nghi?p là t? ch?c kinh t? có tên riêng, có tài s?n, có tr? s? giao d?ch ?n ??nh, ???c thành l?p ho?c ??ng ký kinh doanh theo quy ??nh c?a pháp lu?t nh?m m?c ?ích th?c hi?n các ho?t ??ng kinh doanh.

Lu?t v? t? ch?c và Thành l?p doanh nghi?p Vi?t Nam có Lu?t doanh nghi?p, Lu?t H?p tác xã, Lu?t ??u t?. Theo ?ó, Doanh nghi?p ???c t? ch?c theo nhi?u lo?i hình khác nhau. M?i lo?i hình doanh nghi?p có ??c tr?ng và t? ?ó t?o nên nh?ng h?n ch? hay l?i th? c?a doanh nghi?p.

Vì v?y, vi?c l?a ch?n hình th?c doanh nghi?p tr??c khi b?t ??u công vi?c kinh doanh là r?t quan tr?ng, nó có ?nh h??ng không nh? t?i s? t?n t?i và phát tri?n c?a doanh nghi?p.

Sau ?ây là các hình th?c c?a doanh nghi?p

Doanh nghi?p t? nhân.
Doanh nghi?p t? nhân là doanh nghi?p do m?t cá nhân làm ch? và t? ch?u trách nhi?m b?ng toàn b? tài s?n c?a mình v?i m?i ho?t ??ng c?a doanh nghi?p. Ch? s? h?u duy nh?t c?a doanh nghi?p t? nhân là cá nhân. Doanh nghi?p t? nhân không có t? cách pháp nhân.

Ch? doanh nghi?p t? nhân là ??i di?n theo pháp lu?t c?a doanh nghi?p. Ch? doanh nghi?p t? nhân có toàn quy?n quy?t ??nh ??i v?i t?t c? ho?t ??ng kinh doanh c?a doanh nghi?p, vi?c s? d?ng l?i nhu?n sau khi ?ã n?p thu? và th?c hi?n các ngh?a v? tài chính khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t

1. Công ty Trách nhi?m h?u h?n m?t thành viên:

Công ty trách nhi?m h?u h?n m?t thành viên là doanh nghi?p do m?t t? ch?c ho?c m?t cá nhân làm ch? s? h?u (sau ?ây g?i là ch? s? h?u công ty); ch? s? h?u công ty ch?u trách nhi?m v? các kho?n n? và ngh?a v? tài s?n khác c?a công ty trong ph?m vi s? v?n ?i?u l? c?a công ty.

Công ty trách nhi?m h?u h?n m?t thành viên có t? cách pháp nhân k? t? ngày ???c c?p Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh.

Ch? s? h?u công ty có  quy?n quy?t ??nh các v?n ?? và chi?n l??c phát tri?n c?a công ty, các v?n ?? khác liên quan t?i chuy?n nh??ng v?n ?i?u l? c?a công ty. Tuy nhiên Ch? s? h?u công ty ch? ???c quy?n rút v?n b?ng cách chuy?n nh??ng m?t ph?n ho?c toàn b? s? v?n ?i?u l? cho t? ch?c ho?c cá nhân khác; tr??ng h?p rút m?t ph?n ho?c toàn b? v?n ?ã góp ra kh?i công ty d??i hình th?c khác thì ph?i liên ??i ch?u trách nhi?m v? các kho?n n? và ngh?a v? tài s?n khác c?a công ty và Ch? s? h?u công ty không ???c rút l?i nhu?n khi công ty không thanh toán ?? các kho?n n? và các ngh?a v? tài s?n khác ??n h?n.

2. Công ty Trách nhi?m h?u h?n có 2 thành viên tr? lên:

Công ty trách nhi?m h?u h?n là doanh nghi?p, trong ?ó:

a) Thành viên có th? là t? ch?c, cá nhân; s? l??ng thành viên không v??t quá n?m m??i;

b) Thành viên ch?u trách nhi?m v? các kho?n n? và ngh?a v? tài s?n khác c?a doanh nghi?p trong ph?m vi s? v?n cam k?t góp vào doanh nghi?p;

Công ty trách nhi?m h?u h?n có t? cách pháp nhân k? t? ngày ???c c?p Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh.

Công ty trách nhi?m h?u h?n hai thành viên tr? lên có H?i ??ng thành viên, Ch? t?ch H?i ??ng thành viên, Giám ??c ho?c T?ng giám ??c. Công ty trách nhi?m h?u h?n có t? m??i m?t thành viên tr? lên ph?i thành l?p Ban ki?m soát; tr??ng h?p có ít h?n m??i m?t thành viên, có th? thành l?p Ban ki?m soát phù h?p v?i yêu c?u qu?n tr? công ty. Quy?n, ngh?a v?, tiêu chu?n, ?i?u ki?n và ch? ?? làm vi?c c?a Ban ki?m soát, Tr??ng ban ki?m soát do ?i?u l? công ty quy ??nh.

Ch? t?ch H?i ??ng thành viên ho?c Giám ??c ho?c T?ng giám ??c là ng??i ??i di?n theo pháp lu?t c?a công ty theo quy ??nh t?i ?i?u l? công ty.

3. Công ty C? ph?n:

Công ty c? ph?n là doanh nghi?p, trong ?ó:

a) V?n ?i?u l? ???c chia thành nhi?u ph?n b?ng nhau g?i là c? ph?n;

b) C? ?ông có th? là t? ch?c, cá nhân; s? l??ng c? ?ông t?i thi?u là ba và không h?n ch? s? l??ng t?i ?a;

c) C? ?ông ch? ch?u trách nhi?m v? các kho?n n? và ngh?a v? tài s?n khác c?a doanh nghi?p trong ph?m vi s? v?n ?ã góp vào doanh nghi?p;

Công ty c? ph?n có t? cách pháp nhân k? t? ngày ???c c?p Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh.

Công ty c? ph?n có ??i h?i ??ng c? ?ông, H?i ??ng qu?n tr? và Giám ??c ho?c T?ng giám ??c; ??i v?i công ty c? ph?n có trên m??i m?t c? ?ông là cá nhân ho?c có c? ?ông là t? ch?c s? h?u trên 50% t?ng s? c? ph?n c?a công ty ph?i có Ban ki?m soát.

Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? ho?c Giám ??c ho?c T?ng giám ??c là ng??i ??i di?n theo pháp lu?t c?a công ty ???c quy ??nh t?i ?i?u l? công ty.

4. Công ty H?p danh:

Công ty h?p danh là doanh nghi?p, trong ?ó:

a) Ph?i có ít nh?t hai thành viên là ch? s? h?u chung c?a công ty, cùng nhau kinh doanh d??i m?t tên chung (sau ?ây g?i là thành viên h?p danh); ngoài các thành viên h?p danh có th? có thành viên góp v?n;

b) Thành viên h?p danh ph?i là cá nhân, ch?u trách nhi?m b?ng toàn b? tài s?n c?a mình v? các ngh?a v? c?a công ty;

c) Thành viên góp v?n ch? ch?u trách nhi?m v? các kho?n n? c?a công ty trong ph?m vi s? v?n ?ã góp vào công ty.

Công ty h?p danh có t? cách pháp nhân k? t? ngày ???c c?p Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh.

H?n ch? ??i v?i quy?n c?a thành viên h?p danh : Thành viên h?p danh không ???c làm ch? doanh nghi?p t? nhân ho?c thành viên h?p danh c?a công ty h?p danh khác, tr? tr??ng h?p ???c s? nh?t trí c?a các thành viên h?p danh còn l?i.

Lu?t Tr??ng Thành g?i t?i Quý khách hàng thông tin c?n thi?t v? các lo?i hình doanh nghi?p ?? giúp Quý khách hàng có th? tham kh?o, l?a ch?n hình th?c ho?t ??ng cho chính công ty mình.

Quý khách vui lòng liên h? v?i Lu?t Tr??ng Thành ?? ???c t? v?n mi?n phí và ???c cung c?p d?ch v? t? v?n lu?t t?t nh?t.

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng t? v?n Doanh nghi?p – Công ty Lu?t Tr??ng Thành

?/c: P204 S? 131 ngõ 230 ??nh Công Th??ng, ??nh Công, Hoàng Mai, Hà N?i

Hotline: 0972445029 – 0974941937 – 0436400693

Email: tuvantruongthanh@gmail.com

ho?c xuando.truongthanh@gmail.com

www.luattruongthanh.com

 Pontus Aberg Womens Jersey