Tư vấn lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính, quy trình th?m ??nh d? án ??u t?, các b??c th?c hi?n ph??ng án kinh doanh, phân ??nh l? lãi và các ph??ng án thu h?i v?n, t?ng c??ng hi?u qu? ngu?n v?n. ?ó là n?i dung d?ch v? HSLAWS cung c?p theo gói d?ch v? này.

Cung c?p ý ki?n t? v?n pháp lý liên quan ??n l?nh v?c tài chính, ngân hàng và thu? (thu? thu nh?p doanh nghi?p, thu? giá tr? gia t?ng, thu? thu nh?p cá nhân, thu? xu?t nh?p kh?u, thu? tiêu th? ??c bi?t …)
T? v?n pháp lu?t cho khách hàng khi xác l?p và tri?n khai các giao d?ch nh? c?m c? tài s?n, th? ch?p tài s?n, các bi?n pháp b?o ??m khác, x? lý tài s?n b?o ??m, mua/bán n?, chuy?n nh??ng v?n, chuy?n nh??ng c? ph?n, cho thuê tài chính…
??i di?n khách hàng ?àm phán, h? tr? khách hàng so?n th?o và rà soát các lo?i h?p ??ng nh? h?p ??ng vay v?n, h?p ??ng c?m c? tài s?n, h?p ??ng th? ch?p tài s?n,  h?p ??ng chuy?n nh??ng v?n, h?p ??ng chuy?n nh??ng c? ph?n, h?p ??ng cho thuê tài chính, h?p ??ng mua/bán n?…
T? v?n và h? tr? khách hàng thành l?p doanh nghi?p ho?t ??ng trong l?nh v?c thu?, tài chính và ngân hàng.
Cung c?p ý ki?n pháp lý và h? tr? khách hàng xin ?u ?ãi thu?, mi?n thu?, gi?m thu? và hoàn thu?.
??i di?n và tr? giúp khách hàng làm vi?c v?i các c? quan có th?m quy?n trong l?nh v?c thu?, tài chính và ngân hàng ?? xin các gi?y phép/ch?p thu?n c?n thi?t.
T? v?n và ??i di?n cho khách hàng gi?i quy?t các tranh ch?p phát sinh t? các giao d?ch tài chính và các tranh ch?p liên quan ??n thu? phát sinh t? các ho?t ??ng kinh doanh.

 ArDarius Stewart Jersey